21/10/2019 14:49        

Tham quan Ban chỉ huy Quân sự thành phố và trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin nhân ngảy 22/12