21/02/2020 11:55        

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN Về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược xây dựng phát triển trường Mầm non 3/2 giai đoạn 2018 – 2023 tầm nhìn đến 2025 (Trích cuộc họp Hội nghị công chức viên chức năm học 2018-2019

/Portals/5/Images/hinh2020/hinhd%20%u0111i%20bo%20doi/chien%20luoc%20phat%20trien/2_%20bb%20cmhs%20DU%20UBND%20xay%20dung%20KH%20gd%2018-25.doc