13/08/2021 00:00        

Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm Non 3/2 năm học 2021-2022

  •  PHÒNG GDĐT NHA TRANG
  • TRƯỜNG MẦM NON 3/2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:    106/KH-MN3/2

Lộc Thọ, ngày  28   tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 Tuyển sinh mầm non năm học 2021 – 2022

 

 
 

 

   Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang

Căn cứ Kế hoạch số 803/KH-GDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021 – 2022.

Trường mầm non 3/2 xây dựng Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc phân tuyến tuyển sinh phải đảm bảo công khai, minh bạch (công khai thời điểm tuyển sinh, công khai chỉ tiêu, công khai tuyến…) để nhân dân được biết.

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những quy định của ngành cho các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành của địa phương trong việc điều tra, cập nhật huy động trẻ mầm non ra lớp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường và chỉ tiêu tuyển sinh của Phòng GDĐT đã giao, nhà trường phối hợp với UBND phường Lộc Thọ thực hiện tốt công tác huy động số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ theo chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ: nhóm 18-24 tháng (trẻ sinh từ tháng 3/2020 đến  tháng 9/2019); nhóm: 25-36 tháng (trẻ sinh từ tháng 8/2019 đến tháng 01/2019) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn phường Lộc Thọ thành phố Nha Trang.

Cụ thể:

- Độ tuổi 18-24 tháng: Chỉ tiêu Phòng Giáo dục giao: 20; Số trẻ hiện có: 0; Độ tuổi 25-36 tháng: Chỉ tiêu Phòng Giáo dục giao: 50; Số trẻ hiện có: 12 trong đó: Con đẻ, con nuôi của viên chức thuộc biên chế nhà trường tuyển mới: 03. Số trẻ tuyển mới trên địa bàn phường Lộc Thọ: 58.

2. Nguyên tắc xét tuyển

- Tiếp nhận tất cả trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Ưu tiên tiếp nhận con đẻ, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Xét tuyển theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn phường Lộc Thọ; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Năm học 2021- 2022  phân tuyến tuyển sinh với 02 độ tuổi nhà trẻ: nhóm 18-24 tháng (trẻ sinh từ tháng 3/2020 đến  tháng 9/2019); nhóm: 25-36 tháng (trẻ sinh từ tháng 8/2019 đến tháng 01/2019); học sinh các độ tuổi 3-4 tuổi và 4-5 tuổi căn cứ số lượng trẻ ra lớp và chỉ tiêu Phòng giáo dục giao. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận bổ sung đủ số lượng học sinh theo quy định (ưu tiên cho trẻ em trong địa bàn được xem xét trước). Riêng trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, rà soát lại số học sinh, diện tích phòng học để lập tờ trình xin phép Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung thêm chỉ tiêu ( nếu có đủ điều kiện) nhằm huy động tối đa trẻ em 5  ra lớp.

III. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH

Hồ sơ của trẻ vào học mầm non gồm:

- Đơn xin nhập học.

- Sơ yếu lý lịch học sinh.

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);

- Hộ khẩu (phô tô và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).

- Phiếu tiêm chủng (phô tô).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Lộc Thọ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nắm rõ kế hoạch, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian và các tuyến tuyển sinh vào trường. Thời gian tuyên truyền từ ngày 06/7/2021 đến 18/7/2021.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trình Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố phê duyệt theo quy định.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại bản tin và cổng thông tin điện tử của trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh để tiếp nhận trẻ theo đúng tuyến và kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh gồm có (Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng; phó chủ tịch HĐ: Phó Hiệu trưởng; thư ký HĐ: thư ký Hội đồng nhà trường; ủy viên: các tổ trưởng chuyên môn; trưởng ban thanh tra; Chủ tịch công đoàn cơ sở). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm:

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng. Tổ chức tiếp nhận học sinh theo đúng phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh và  kế hoạch được phê duyệt.

+  Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu phải trùng khớp nhau. Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký nhập học. Trong thời gian tổ chức tuyển sinh tuyệt đối không được tổ chức thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường.

+ Kết thúc thời gian tuyển sinh (thực hiện theo kế hoạch), Hội đồng tuyển sinh của nhà trường tiến hành lập hồ sơ tuyển sinh gồm: Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, danh sách trẻ được tuyển.

Lưu ý:

          + Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp vào vượt quá chỉ tiêu giao, nhà trường tiến hành chọn hồ sơ để tuyển vào học như sau: Hồ sơ học sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh được tuyển. Việc chọn hồ sơ phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản.

+ Đối với những hồ sơ dự tuyển trái tuyến: Hội đồng tuyển sinh tiến hành họp xét ( thể hiện qua Biên bản họp của Hội đồng), đảm bảo công khai, minh bạch sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định. Thành phần xét duyệt hồ sơ ngoài tuyến gồm: Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố, Hiệu trưởng nhà trường ( theo lịch thông báo của Phòng GDĐT).

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vào học và báo cáo cho UBND phường.

- Thời gian tuyển sinh:

- Từ 26/7/2021 đến 28/7/2021: Hiệu trưởng xây dựng và gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh cho Phòng GDĐT phê duyệt.

- Từ 29/7/2021 – 30/7/2021: Phòng GDĐT duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Từ 02/8/2021 đến 10/8/2021: Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của trường tại UBND phường và tại trường đồng thời Ban chỉ đạo tuyển sinh phường tiến hành phân loại đối tượng tuyển sinh theo tiêu chí và thực hiện các bước công khai theo danh sách.

 - Từ 11/8/2021 đến  18/8/2021: Hội đồng tuyển sinh nhà trường tiến hành thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách Ban chỉ đạo tuyển sinh của UBND Phường Lộc Thọ đã xét duyệt.

Lưu ý: Đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2021 phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chỗ học khác cho con).

- Từ  ngày 19/8/2021 đến 27/8/2021: Hội đồng tuyển sinh nhà trường tiếp tục thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi hết chỉ tiêu, sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT xem xét, quyết định.

- Từ 23/8/2021 đến 27/8/2021: Niêm yết công khai danh sách số trẻ được vào học và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

- Trước 16g00 24/8/2021: Gửi báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về Phòng giáo dục

V. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG QUÁ TRÌNH TUYỂN SINH

1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tránh lây nhiễm dịch bệnh khi cha mẹ học sinh đến xem danh sách công khai. Thực hiện nghiêm ngặt việc hạn chế tập trung đông người tại nơi niêm yết danh sách. Phân công Hội đồng tuyển sinh thực hiện kiểm soát chặt chẽ, điều tiết, giới hạn số lượng người ra, vào trường.

2. Các trường hợp cha mẹ học sinh có thắc mắc, khiếu nại trực tiếp, bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và không quá 2 người khi giao tiếp. Bắt buộc cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 5K do Bộ y tế quy định.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường mầm non 3/2 thành phố Nha Trang./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐGD Phường Lộc Thọ;

- HĐ tuyển sinh MN 3/2;

- Lưu: VT,HT.

HIỆU TRƯỞNG

         Đã ký

 

 

Cao Thị Thanh Hà

 

PHÊ DUYỆT PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Bấm vào đây để tải về

 

 
Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí cúa Trường mầm non 3/2 năm học 2022 - 2023
Triển khai thực hiện nghị quyết số 12/2022-NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa
Danh sách tuyển sinh trẻ nhà trẻ theo tuyến Năm học 2022 -2023
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh nhà trẻ theo tuyến Năm học 2022 -2023
Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm Non 3/2 năm học 2022-2023
Nghi định 34/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐIỀU TRA VỀ SỰ HÀI LÒNG NĂM 2021 DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI TẠI TỈNH
THÔNG BÁO Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học
KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19
Công khai danh sách số trẻ trong phường Lộc Thọ được vào học năm học 2021-2022
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 HỆ THỐNG NHẬP HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐÃ MỞ
Trường Mầm non 3/2 thực hiện tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022.
Thông báo về việc tuyển sinh nhà trẻ theo tuyến năm học 2021-2022
DANH SÁCH TUYỂN SINH CÁC CHÁU ĐÔ TUỔI 18-24 THÁNG VÀ 25-36 THÁNG TRONG TUYẾN - LỘC THỌ
Nhà trường thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021
Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm Non 3/2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc tuyển sinh cháu nhà trẻ của trường Mầm Non 3/2 theo tuyến năm học 2020-2021
Uỷ ban Nhân Dân thành phố Nha Trang thông báo V/v chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Trường Mầm Non 3/2 mời công ty khử trùng đến trường phun thuốc diệt muỗi và khử khuẩn ngày 06/5/2020
Trường Mầm non 3/2 thông báo đến quý phụ huynh ngày 11/5/2020 ba mẹ cho các con quay trở lại trường học nhé!