21/02/2020 11:53        

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN Về Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch chiến lược xây dựng phát triển trường Mầm non 3/2 giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2025 (Trích cuộc họp Hội đồng sư phạm đầu tháng 8 năm học 2019-2020)

/Portals/5/Images/hinh2020/hinhd%20%u0111i%20bo%20doi/chien%20luoc%20phat%20trien/4_%20bb%20cmhs%20DU%20UBND%20ve%20bao%20cao%2018-19.doc