Tổ Văn phòng
  14/05/2020 10:18        

Tổ văn phòng gồm có 07 thành viên

TỔ VĂN PHÒNG

Đỗ Thị Ngoan – TTCM - gmail: dtngoan.mn3t2.nt@khanhhoa.edu.vn

Đỗ Như Quỳnh – TPCM - gamail: dnquynh.mn3t2.nt@khanhhoa.edu.vn

Lê Thị Vinh           

Ng Thị Thanh Thủy - TTCĐ       

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Ngọc Hải

Nguyễn Văn Dũng